Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C '339 )-

Schoole begonnen te zenden. — Wij begonnen, zeg ik; maar wij eindigden ook weidra — en het geheele plan zoude genoegzaam in vergetelheid geraakt zijn; althands,nimmer eenig nut meer gedaan hebben; ware het niet, dat de braave Leden der Maatfehappij , Tot Nut van V Algemeen, uit het Departement Bodegraven, volgends mijn voordel, op zich genomen hadden, hetzelve wederom in werking te brengen.

liet is derhalven uit den boezem van die Leden, dat zulks wederom, als op nieuw, is voordgekomen; en men behoeft flechts het Programma , welk door hun met den druk is gemeen gemaakt, intezien , om overtuigd te worden, dat hetzelve nog geen hairbreedte vat> de eerfte bedoeling is afgeweeken. Immers, men noodigt daarbij uit aile de Ouders, welken, geenszins door de Armenkas bedeeld, uit bekrompenheid van hun beftaan , buiten de mooglijkheid zijn, om hunne Kinderen in de School te Iaten onderwijzen; men noodigt, zeg ik, dezen, om zich bij de beftuurende Leden van dit Fonds aantemelden, opdat hunne Kinders , onder Derzelver opzicht, niet alleen in de eerfte gronden van algemeene kennis onderweezen , maar ook van alle noodige Schoolbehoeften verzorgd worden.

Wie uwer, mijne Toehoorers, zal, na al het gezegde , niet gaarne toelternmen, dat Onkunde de bronwel van veele ongeregeldheden en zonden zij. Wie , di.e erkent, dat het leeren lezen , fchrijven en reekenen het eerde en onontbeerlijkd^ middel is, om tot kennis en verdand te komen, zal niet te gelijk erkennen, en bij zich zeiven meer en meer overtuigd worden, Y 4 dat

Sluiten