Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

342)-

Zaligheid! ja. mjme Broeders!

Volgen wij 't begonnen fpoor; Strecve-i wii, als Vtc::!cheiivrici.dcn,

Kindren Gods, — de waereld door!

Nu nog een woord totü, eerst- ontluikende Jeugd; Voorwerpen vrm onze liefdezorgen! — Erkent, benevens uwe lieve Ouders,aan wien Gij,boven allen, liefde en gehoorzaamheid fchuldig zijt , die Gevers en Geveresfen" , die -zo gaarne voor uw onderwijs zorgen , als uwe beste Vrienden en Vriendinnen! — Zij doen U den gewigtigften dienst, die U ooit in uw leeven kan gedaan worden. Vraagt gij mij ; waarmede gij dit alles zult vergelden ? Met niets anders , lieve Kinderen, als met U gehoorzaam en beleefd te gedragen omtrend uwe Ouders, Meefters en allen, die ouder in jaaren zijn, dan Gij; — met vlijtig ter School te gaan en naarftig te leeren.

Zijn hier ook Ouders tegenwoordig, welken het, door de bekrompenheid van hun beftaau , bezwaarlijk valt , hunne Kinderen voor eigen reekening ter School te zenden; — welaan, wij noodigen dezelven allen uit. Vervoegt U flechts daartoe bij dén' der Heeren Beftuurers van dit Fonds! Gaat U het belang uwer Kinderen waarlijk ter harte, laat U dan ook- niet terughouden ! AithanJs, laat het denkbeeld verre van U zijn , dat uwe Kinderen daardoor zouden aangemerkt worden, als trokken zij uit de Armenkas , en ais of Gij U daardoor onder zekere lastige verplichtingen zoudt Hellen! Neen; noch het een, noch het ander heeft hier plaats. Het zijn alleen zommige weldaadige Menfchenvrienden en Vriendinnen, die,.

door

Sluiten