Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 344 3-

raers , zo gij zelfdenkende Menfehen, zo gij Christenen zijt, zult gij het laatfte moeten erkennen! Of, zouden de beste daaden van menschlievendheid geene goedkeuring, geene onderfteuning verdienen ! Mogen wij dan niet billijk van U verwachten, dat gij U haasten zult, om mede iets toetebrengen tot ondenteuning van ons goede oogmerk? Immers,hoe meer onderfteuning wij vinden, hoe meer wij in ftaat zijn, om het nut daarvan algemeener te maaken.

Dan,mooglijk zijn 'er nog hier tegenwoordig, met het vooroordeel, dat ons Fonds overvloedig zij omdat der Armen Kinderen om niet in de Schooien kunnen onderweezen worden. Gij dwaalt, mijne Vrienden ! Wij laten gaarne de gealimenteerd wordende Kinueren voor de zorg hunner Regenten; maar ons doel ftrekt zich veel verder, en tot geheel anderen uit. Wij bidden U, zijt verftandig: legt alle vooroordeel af; erkent uwe dooling; zijt milddaadig; treedt toe, om ook iet bijtedragen ter onderfteuning , ter opbeuring, ter befchaaving van hun , die min vermogende zijn, dan Gij!

Dus leeft en werkt Gij regt tot nut!

Zoo legt ge een' grond tot Neêriands luifter!

Zoo ftrekt gij Kerk en Staat ten ftuï,

Verheft de wijsheid uit het duifter !

Zoo moet de drieste domheid vliên,

En wijsheid eensten zetel ftijgen!

Zoo fterkt men deugd en braave liên,

En doet geweld voor reden zwijgen.

Zso ftopt men bronnen van verdriet

En opent ftroomen van vernoegen!

i Zoo

Sluiten