Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 359 ;—

mogen (tijgen, gewelddaadige handen aan zich zeiven (laan, en zijn post lafhartig vedaten. Dit is alleen een uiterfte van lange zielen, die, door al te groote gevoeligheid vertederd, tot eene jammerlijke verwijfbeid zijn overgeflagen. Hij, die waarlijk fterk van geest is , zal zich zo veel te meer voor deze uitenten behoeden , naar maate hij eene leevendiger overtuiging bij zich zeiven heeft , dat zich boven alle lijden te verheffen , s'menfchen waare grootheid uitmaakt ; naar maate hij een' gevoeliger indruk heeft van den godsdienst, en iedere zegepraal over de rampfpoed als het meest gepastte middel erkent, om deugdzaame beginzelen te verfterken, en zijn hart daadelijk te verbeteren.

Zo noodzaaklijk dan is de fterkte van geest voor ieder, die, miÜden in eene onbeftendïge waereld, gelukkig wenscht te leeven, en het kan derhalven niet overtollig zijn , dat wij nog een oogenblik ftilftaan bij de overweging der gefchikte middelen , om ons zeiven deze gelukkige hoedanigheid eigen te maaken.

Uit al het gene wij tot dus verre hebben aangemerkt , kan ligtelijk worden opgemaakt , hoe weinig wij ons behoeven te verwonderen, wanneer wij veele, deugdzaame menfehen waarlijk ongelukkig zien. Zij befchouwen alles van de ongunfiigfte zijde; zij befchreien het kwaad en de dwaasheden , welke in de waereld zijn, en ftooren hierdoor hunne rust en kalmte. Zij worden onregtmaatige beoordeelaars, zo wel van zich zeiven, a's van anderen ; zij geraaken , in één woord , in zulk eene fom-

ber-

Sluiten