Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'-~C 379 )—

den hunner algemeen nuttige werkzaamheid, êeii'i Hoornis hunner rust, eene reden tot misnoegen over de waereld, de menfehen, hun eigen lot en over de Voorzienigheid.-

Onze befchaafde Handen leveren , tegenwoordig, zeer véele rampzalige voorbeelden op van perfooneii van beiderleie Sexe, die, door het lezen van fentimentecit gefchriften bedorven, de verwaarlozing van den gemeldden regel, met verlies hunner gezondheid van ziel en ligchaam , moeten boeten. Zij leveren veele ongelukkige dweepers en dweepè* resfen in het godsdienstige op, die, bij lederen ftap, dien zij doen; bij eiken blik, dien zij op de waereld werpen, dingen ontmoeten, waarbij hun hare, als door eenen eleürieken fchok, getrolfeu wordt ^ omdat dezelven ftrijden met de denkbeeldige gewaarwordingen , aan welken zij door fchriften , voorbeelden en opvoeding zijn gewend geworden.

Zelfs dé onfchuldigfle; onbaatzuchtigfte en edelfte bevindingen kunnen, uit dezen hoofde, voor dé' gezondheid, rust eii gelukzaligheid der menfehen even gevaarlijk worden, als ondeugd en firoodheid. Wat kan 'er, op zich zelf befchouwd, onTchuldiger en met het ideaal van zedenlijke volmaaktheid meer óverëenkomftig ziin, dan een hartelijk en werkzaam mededogen omtrend ieder' ongelukkigen; — dan een warm deelnemend medegevoel omtrend alles, wat ademt, omtrend elk wormpje,- dat ons medefcb'ep. ïè is? - en, echter, wee die gbedè ziel, bij vvelke dit deelnemend gevoé:, zonder eenig opzicht op* den onveranderlijke!! loop der natuur, noch j& de-

Sluiten