Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 3*3 )-

daarin, dat men zich, in de eerfte plaat?, met des- 1 zelfs geheelen ftaat ten vollen bekend pooge te maaken ; dat men Zorgvuldig en met alle. mogelijke naauwkeurigheid onderzoeke, welke oorzaaken hebben zamengelopen , om hem tot armoede te brengen? — wlke middelen van redding in zijne krachten en bekwaamheden liggen opgefloten , die tot nog toe niet regt beproefd zijn, of, bij gebrek aan gelegenheid, niét fe'gt hebben kunnen beproefd worden? — hoemen hem het best gelegenheid verfchaffen kan, om deze allen ter zijner'herftellinge te doen werken? — welke beletzelen daarbij plaats hebben, en hoe dezen het bestuit den weg kunnen geruimd worden? — dat men alsdan den zodanigen naauwkeurig voorfchrijve, wat hij te doen en te laten hebbe, en, eindelijk, dat men uitdruklijk acht geve, dat dit voorfchrift naar behooren gevolgd worde. Dit is niet alleen de zekerfte en beste weg tot eeue waare en duurzaame onderfteuning van den behoeftigen; maar te gelijk het onbedrieglijkst middel, om den waardigen -van den onwaardigen te onderfcheiden, en onze weldaaden zo te richten, dat daardoor waarlijk eenig goed gefchiede. Hoe zeer zoude het aantal van moedwillige bedelaars langs dezen weg verminderen? Hoe ligtelijk zoude daardoor de nood van veelen, die buiten hunne fcltuld arm zijn , voor altijd kunnen geholpen worden , wanneer wij ons medelijden, ten allen tijde, op zulk eene gepaste en waarlijk we daaciige Wijze, en geenszins door loutere almoefen, uitoefenden? De cerften althans, zouden zich door de geheele waeseld verlaten, en in de gelukkige noodzaaklijkheid ge' Bb3 bragï.

Sluiten