Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 39* )—

gelukkig te maaken — het hoofdoogmerk vsn ons beftaan , en niet alleen van ons , maar van alle fchcpzelen in alle waerelden, zo veel 'er door de fcheppende macht van den Vader des ganfcheu geheelals zijn voordgebragt. Het laatfte, ons bijzon, der doel, welk door Gods Voorzienigheid eenen ieder in het bijzonder is opgelegd, is de waardige vervulling dier beftemde roeping , welke door geboorte, rang , gedacht en zamenlopende omftandigheden de onze geworden is.. Hiervan behoort ook, ongetwijfeld , eene Vrouw de juiste begrippen te erlangen. Zij moet dus ook de wijze en middelen leeren kennen , door welken zij aan het eene zo wel, als het ande e, kan beandwoorden ; en boven'41 behoort zij de veelerleie , dikwerf zeer gebaandde , en juist daarom zeer verleidende dwaalwegen , de aanmerklijke zwaarigheden en hmdernisfen te weten, welken door menfchelijke zwakheid , door de vooröordeelen van der Mannen ftand en gedacht, door den heerfchenden fmaak der waereld , .en door de tegenwerking van andere menfehen , in menigte plaats grijpen ; zij behoort, zeg ik, deze allen te kennen, ten einde tot derzelver wegneming genoegzaam voorbereid te worden. -

Ziedaar, mijn Kind, een fchoon, doch uitgeftrekt, veld voor uwen weetgierigen en onderzoekenden geest! Zie daar eene verhevene ftoffe, door welker bepeinzing gij , zonder juist eene fcavante te worden , uwe edelfte vermogens en bekwaamheden kunt ontwikkelen , befchaaven, verfterken en veredelen! — Hoe gaarne wenschteu wij in ftaat te zijn, om aan

on-

Sluiten