Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 393 )—

enze Nederlandfche Jufferfchap een werk in onze taal aanteprijzen, welk toereikend ware , ara haar haare allerëerfte en algemeene roeping , e:i een geheel zamenftel haarer plichten , als mensch , met ontvouwing van de meest gepaste wijze , op welk* dezelven kunnen en moeten betracht worden , mee den behoorlijken ernst en aandrang te leeren kennen J Dan, daar wij in onze taal een volledig gefchrift van dien aard ontbeeren, kunnen wij voor als nog niet anders aanraaden, dan het gebruik dier algemeene voorfchriften, welken hier en daar verfpreid zijn in de menigerleie SpectaUriaale Vertoogen, zo als de Hollandfche en Enge Ifche Spectator ; de Mifanthrope; de Snapper ; da Denker; de fhihfooph; de Mensch; de Rhapfodisi enz., en bijzonderlijk in de Zedenkundige lesfen van den beroemden Gellert, die, fchoon eigenlijk voor Jongelingen op de Hooge School beftemd, eene menigte van duidelijke waarheden bevatten , welke door alle menfehen behooren gekend te worden (*). Ten aanzien haarer bijzondere beftemming, als Vrouw* ten aanzien der plichten , welken dezelve met zich voert, en ook ten aanzien van derzelver betrachting, kunnen wij den Vaderlijken Raad, welken wij thands mededeelen, als het gefchiktfte handboek aanprijzen, welk , onzes oordeels , het ernftigst nadenken verdient

De Heer Campi prijst zijner Lezeresfen, in dit vak, het fchoone ftuk van S p a l d i n g aan , getiteld, von der Beftimmung des Menfehen ; gelijk mede Basedow's practifche Philofophie fur alle Stdndt , en Garye's meralifche Schriften.

Sluiten