Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 394 >»

dient van ieder rechtfchapen Meisje, welke aan ha*j re gewigtige beftemming met ernst wenscht te beandwoorden. — 't Is juist niet nodig,,over dit onderwerp veel te lezen; doch het gelezene met alle' lnfpanning van geest nateden'ken , en het nagedachtte' daadelijk te beoefenen — dit is volflrekt noodzaaklijk , om de vermogens van uwen geest naar behooren te doen werken ; om gezondheid; kracht en leeven te genieten , en om u zelve te behoeden tegen die zwakheid van ligchaam en ziel , welke, heiaas 1 het lot is van veelen uwer Kunne, die, onverzaadlijk in leeslust , hunnen geest met verwarde denkbeelden overlaaden , waarvan het gevolg — ligchaamlijke ongefteldheïd en een bedorven hart is;

Doch, mijn' Waardfte , 'er is nog een andere tak van -kennis, in welke gij u, even als ieder mensch,' behoort te oefenen; naamelijk, de waarheden van den Godsdienst.

Eene zaak , die zo onbegrijplijk veel invloed heeft op uwe rust en vergenoegen in leeven en in fterven , moet voor u allergewigtigst zijn, en uwen onderzoekenden geest zoolang bezig houden, dat gij eene zekerheid erlangt , welke voor u onafhanglijk! is van de gevoelens en oordeelvellingen van anderen. En, echter y hoe moeilijk is deze onderneming? Moeilijk? Gave God, dat ik zulks niet erkennen moest ! — Ware de Christelijke leer der gelukzaligheid nog dat gene , welk zij in den mond van haaren eerften Stichter was, hoe gemaklijk Zoude alsdan haare kennis wezen ! Dan , helaas! zij is, door eene overlevering van i geeuwen, ia zulk eene menig--

Sluiten