Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.( 403 )-

voor uwe overige Medezusters zal gelieven te verrichten.

Eindelijk, moet ik ook hier nog een woord fpreken over het leeren van vreemde taaien. Nog onlangs , mijn' Waardfte , gaaft gij uwe genegenheid daartoe te kennen, en ik beioofde u, ten dien tijde, de redenen nader te zullen ontvouwen, waarom ik uw verzoek in dezen ronduit weigerde. Het komt mij tot nog toe voor, dat het leeren derzelven in uwen ftand niet alleen onnut, maar zelfs fchaadelük is, en dat wel, — zie daar het gewigt ran alle de redenen — omdat uwe beftemming eener burgerlijke huismoeder de voornaamfte is, welke gij in.het oog behoort te houden.

Waartoe immers, bij voorbeeld, zal het u, in uwen kring, te ftade komen, dat gij Frainch verftaat; dat gij het fpreken of fchrijven kunt? Om Franfche werken te verftaan? Doch het gene gij tot befchaaving van uw charakter nodig hebt, kunt gij of in uwe moedertaal lezen, of het is althands de Franfche niet, in welke gij zulks zoudt vinden. Om op uwe reis in vreemde landen met buitenlanders te kunnen verkeeren? Doch zulk reizen is gewis uwe beftemming niet : en al moest gij eens uw vaderland verlaten, dan nog leeren wij eene taal gemaklijk, •wanneer zij ons eene behoefte is. Indien zulke toevalligheden gelden moesten, dan zoudt gij ook het Qroenlandfch of Flottentetsch moeten leeren. Om met Franfchen te kunnen fpreken, die ons Nederland bezoeken? Doch laatendie Heeren, die zich verwaardigen, met ons te fpreken, ook onze taal leeren; ten

min-

Sluiten