Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 4»P )—

minften zie ik geene verplichting, om juist alleen ten hunnen gevalle Fransck te leeren. Of zal het zijn, om met lieden van hooge geboorte, die hunne moedertaal verachten, te kunnen verkeeren? Doch, hoe zeer ik u niet toewenfche, om zulk eene eer dikwerf te genieten, zo mogen deze lieden, indien u dit al gebeuren mogt, met uwe ouderwetfche eenvoudigheid of onkunde medelijden hebben. Of zou het eindelijk zijn, om bij gebrek van eenig ander beftaan, door den tijd, de plaats eenerFranfche Gouvernante te bekleeden? Maar, mijn' Waardfte, ik heb u veel te lief, om u opzetlijk tot eene bezigheid te doemen, welke bij de zeden, vooroordeelen, ja de geheele leefwijze der Grooten doorgaands mislukt; en ik wensch van harte, dat gij eenmaal te verftandig, te grootmoedig en te naauwgezet zult zijn, om niet veel liever met uwer handen arbeid het beitaan te zoeken , dan tot eene verrichting overtegaan, welke, zal zij naar behooren volvoerd worden, eene langduurige voorbereiding, en eene reeks van de uitgeftrektfte kundigheden vordert, en dan nog doorgaands zeer verdrietig is.

Tot dus verre nu het nuttige; maar deze beoefening zelfs zoude u, mijns oordeels, fchaadelijk kunnen zijn, cn zij zal het waarlijk zijn, omdat zij u tijd en krachten zal kosten, die gij veel beter zult kunnen belteeden tot het verkrijgen van andere verdienften, welken voor u, om eene waardige Echtgenoote en Moeder te worden, veel noodzaaklijker en te gelijk roemwaardiger zijn, en het tijdsbeftek van ons leeven veel te kort is, om zulks met on-

no-

Sluiten