Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>-( 426 )~

xxvir.

De openbaare fchattingen kunnen alleen geheven worden door , of met toeftemming van, de Vertegenwoordigers des Volks.

XXVIIL

Alle openbaare magt is oirfpronglijk van het Volk, en behoort geen andêr doel te hebben, dan des Volks geluk.

XXIX;

Alle magt moet zodanig ingericht zijn , dat zij altijd werkzaam en gefchikt zij, om aan haare beftemming te beandwoorden, zonder zich daarvan ten nadeele van het gemeene belang oit te kunnen Verwijderen. .

XXX.

Elke openbaare bediening kan nimmer het eigendom worden van hem, die ze waarneemt. Zijn ambt is geen regt, maar een plicht.

XXXI.

Alle Ambtenaars van Staat zijn verandwoordelijk voor hun gedrag. In eene Monarchie alleen, is hiervan de Koning uitgezonderd, als wiens perfoon altijd heilig en onfchendbaar is.

XXXII.

Een Volk heeft altijd regt, om de Staats-conflitutle te overzien en te verbeteren, 't Is zelfs goed, dut 'er een vaste tijd bepaald zij , waarop dit onderzoek gefchieden moet.

VIL

Sluiten