Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 45ó )-

«n daar op het Land, in Polen, plaats heeft, waai-, volgends de Reisbefchrijvers (*), in den tijd van Vastenavond , de Boerenjongens in 't openbaar met de Meisjes danfen , en elk van hun voorzien is van een zweep, waarmede zij, indien zij hunnen lust met haar boeten willen , haar dapper afkloppen. Dan, daar dit afkloppen eeniglijk ten oogmerk heeft, om aan de Meisjes gelegenheid te geven, van zich te verontfchuldigen, wanneer deBiegtvaders haar onder handen hebben, en baar in dit geval te kunnen doen zeggen, dat zij genoodzaakt zijn geworden , oordeele ik, dat deze gewoonte hier niets ter zaake doet.

Beter komt de vraag te pas, welke de reden zij, dat vrienden, die met eikanderen hooge woorden gehad hebben, ja, zelfs handgemeen zijn geworden, en of elkander afgeklopt, of, gelijk de mode medebrengt, voor de punt geëischt hebben, na deze fchermutzeling, doorgaands nog grooter vrienden worden, en elkander nog meer achting en liefde, dan voorheen, betoonen? Dat de onderftelling waar is, lijdt geene bedenking. Ik beroep mij op de ondervinding, welke derzelver waarheid aan eenen ie-, der genoegzaam zal geleerd hebben.

De reden van dit niet zeldzaam, maar dikwijls plaats hebbende verfchijnzel is, mijns inziens, te zoeken niet alleen in de voldoening, welke beide par-

t'j-

(*) Oberfchleftfehen monatfchrift von L ö WE iind PE Nker, Heft. I. 1788. Inl. §. 83.

Sluiten