Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C i*i V-

lUi ontkennen , dat deze fchool Voortreffelijk is ; doch ik vreeze, dat het met verre de meeften eveneens gaan zal, als met de meefte Geleerden , die , wanneer zij der waarheid hulde doen , gereedelijk erkennen zullen , dat zij met alle hunne vlijt, op de Academie , niets anders geleerd hebben, dan hoe zij ftudeeren moeten. En, waarlijk , zulk een jong Heer mag zich met reden gelukkig noemen, die op het einde zijner reis overtuigd geworden is , dat hij niet wist, waarin het eigenlijk reizen beftond. Deze overtuiging zal hem in het vervolg van zijn leeven eenen gewichtigen dienst doen , en, onder anderen , hem behoeden, om het journaal zijner reis , even als de Kandidaat zijne dictata, als eene genoegzaame bron van wijsheid aantemerken. Hij zal welhaast ten vollen begrijpen, dat een derde gedeelte zijner gewaande kundigheden — een louter niet , en het overige nog gebrekkig is. — Of nu zulk eene vernederende ontdekking niet. voor al te veel geld en tijd gekogt wordt, moet billijker wijze aan het oordeel van den kooper worden overgelaten.

Verre de meeften, intusfchen, bezefièn naauwlijks, dat zij geheel anders hadden kunnen en behooren te teizen , en zijn dus uitftekend wel bij zich zeiven te vrede mat dat gene , welk zij in hun vaderland terugbrengen. Zij hebben verftandiglijk opgemerkt, in welke herbergen zij veel, en waar zij weinig be» taalden ; of de wijn goed was ; hoe veel fchotels men des middags en des avonds opdischte ; of de Dochters in het logement aardig en bevallig waren: •f de Dames zich veel of weinig poederden, of blan-

keti

Sluiten