Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 462 )-

kettederi ; of de Nachtwacht meteen klep of ratel het uur van den nacht aankondigde ; of de Bedelaars flechts eenvoudig,, mijn Heer!" zeiden, dan of zij op bijzondere titels waren afgericht: en hiermede — kennen zij den ftaat van het Land, de zeden , de denkwijze en de welvaard der Natie. Doorgaands hebben zij met lieden verkeerd, die-juist daarin hun vermaak fcheppen, dat zij den ligtgeloovigen vreemdeling, al wat zij kunnen, op den mouw fpellen, en, door zodanige berichten geleid , verzekeren zij met allen ernst, dat zij dediepfte ftaatsgeheimen doorgronden. — 't Is bekend, — en wie kan zich op de herinnering van dit voorval van' lagchen onthouden? — dat zeker Duitsch Prins, te Londen komende, zoo verbaasd ftond over de ftraatlantaarns, dat hij zich verbeeldde , dat men eene illuminatie ter zijner eertf had aangericht: —en van zoortgelijke dwaaze verbeeldingen , welke zo niet uit wezenlijke trotsheid , ten minften uit eene jammerlijke onkuhde van gewoone voorwerpen in de waereld , haar beftaan ontkenen , Is een Reiziger van de gewoone zoort flechts zeer zelden vrij; hiervan zelfs zouden misfchien wel voorbeelden te vinden zijn in de dagboeken van Mannen, die anderszins , te recht, den naam van fcherpzinnige waarnemers hebben verkreegen.

De ondervinding leert ons, dat zelfs zij , die hunHe reisbefchrijvingeh door den druk gemeen maaken, niet altijd de verftandiglte Reizigers zijn ; en indedaad , het kan naauwlijks misfen , of veelen zien dé gewichtigfte dingen over 't hoofd : — waarom ? — cmdat dezelven zich geenszins met een voorafgaand

gé-

Sluiten