Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 47? )-

Doch Iaat ik eindigen. Hoe wenfchelijk ware hef dat het reizen, in de daad, alle die nuttigheden cc weeg bragt, welken men daarvan met reden verwac ten konde, terwijl het ée'n der krachtigst werker.de middelen is, om de kennis van het fchoone, waare en goede alomme te verbreiden! Wilden de reizende Geleerden, in plaatfe van door eene algemeene kunde te fchitteren, of hunne weetgierigheid in alle vakken van kennis te voldoen, flechts ééne wetenfehap ter hunner naarfpooring verkiezen , hoe veele ontdekkingen zouden'er, langs dezen weg, niet gefchie» den? Hoe ligtelijk zouden alle liefhebbers van kunften en wetenfehappen, door zulk eene onderlinge medewerking aangemoedigd, eenen hoogen trap van volmaaktheid leeren bereiken? Hoe waardig zouden dan eerst de reisbefchrijvmgen worden, welke uit hunne pennen zouden voordvloeien, daar verre de meesten der tegenwoordige verhaalen de« kenner wa' ging, en den onkundigen verwarring veroorzaakent Ja, dan zouden misfehien door den tijd onderfcheidert menschlievende Howards (*) oprijzen, die de banden van vriendfehap tusfehen de Volken langs hoe meer bevestigden, enkel, om hen, in de volfte beteekenis van het woord, gelukzalig te maaken!

(*) De braave Howard — vereeuwigd zij zijn naam! — deed, vóór eeniga jaaren, eene reis door Europa, ter bezichtiging der gevangenhuifen , met het menschlievend oogmerk, om daardoor een voornaam gedeelte der menfchelijke ellende, vooral ia Engeland, zijn vaderland, te verminderen.

ii.d.v.s. ft m.

Sluiten