Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4K )-

-'•orden tijd, eenen vollen afkeer verwekken van

■ Hes, wat godsdienst genoemd wordt?

Eindelijk. Het nog niet genoeg befchaafde Kinderlijk verftand is volftrekt buiten ftaat, om zich eenig denkbeeld te vormen van die menigvuldige leerftetlingen, door welken het Christendom in zo veele onderfcheiden Setfen verdeeld wordt. De ondervinding leert ons, dat leerbegrippen, welken volmaakt ftrijdig -zijn, hunne verdedigers vinden in Mannen, wier beproefde trouw en braaf charakter geen' den minften

twijfel van een alleroprechtst onderzoek overlaat;

wat zal nu hierin het Kinderlijk verftand beflisfen? Een geloof derhalven, welk louter afgeperst, louter gedwongen is, zal zeer waarfchijnlijk, in rijper jaaren, of eene wezenlfke verachting veroorzaaken, of den weg tot twijfeling en ongeloof baanen, waarbij alle godsdienst zijne kracht verliest; of het door dwang geloovend Kind zal een flaaf van vooroordeelen worden , die hem doorgaands met dien hardnekkigen , dien onverdraagzaamen en vervolgzieken geest zullen vervullen, welke den mensch in ftaat fielt tot bedrijven van onmenschlijkheden. •t dus verre nu de oude grondregels van opvoeding, betreffende het onderwijs in den godsdienst. 'Al werden dezelven met het godvruchtigs! oogmerk en bet welmeenendst hart voorgedragen, dan -nog zal :s,-.i:r, die de waarheid lief heeft, dezelven niet i]g( [soh, maar in de daad fchaadelijk moeien npïsitn. — Laat ons ook nu de nieuwe grondftelliagen, toetzen, weiken wij in de tweede plaatfe voprflekLen.

Dat

Sluiten