Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 489 )-

buiten deze groudleering gaat, moet voor een rijper leeftijd bewaard worden.

Uit deze aanmerkingen, is het niet moeilijk aftenemen , wat men van de volgende grondregels eener godsdienftige opvoeding te houden heeft. ,, Dat bet verftand der Kinderen , langs menigerleie andere onderrichtingen en kundigheden, moet ontwikkeld worden " lijdt geene tegenfpraak, voor zo verre men, op den ftraksgenoemden leeftijd, de eigenlijke Waarheden van den godsdienst geenszins uit het oog verliest. Eene opvoeding, welke den godsdienst niet tot haaren grondflag heeft, moge geleerde of vernuftige Mannen vormen ; maar uit haar zal nimmer de waardige Mensch , de rechtfchapen Echtgenoot, Vader en Vriend, of de braave Huisvrouw , Moeder en Vriendin, noch de algemeen nuttige Burger of Burgeres voordkomen. Voor het overige, is de godsdienst in zich zelveu veel te eerwaardig en gewichtig ; zijne bewijzen zijn in de daad veel te fterk en te overreedend, en zijne invloed op s'menfchen gelukzaligheid is veel te belangrijk, dan dat men denzelven op een louter vooroordeel der kindsheid mag of behoeft te grondvesten.

Al verder. ,, De godsdienst der Kinderen is niets meer, dan een ingewikkeld blind geloof:" — zeer juist : wanneer men onder den godsdienst ook godgeleerdheid begrijpt: doch zeer valsch, wanneer men hem neemt voor het gene hij waarlijk is en behoort te wezen. Het geheugen der Kinderen met een heir van godgeleerde kundigheden te bezwaaren, op eenen tijd , wanneer zij nog niet genoegzaam in ftaat

zijn ,

Sluiten