Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 491 )-

kaar van den Christen-godsdienst, deszelfs gefchiedenis en bewi zen wilde voorpraaten, zoude ook naderhand niets meer, dan een iedel naklappen, of wel onverfchilligheid , veroirzaaken. — In zo verre moeten dus de kennis, eerbied en liefde tot God der vroege Jeugd worden ingeprent , zonder behulp der Christelijke Openbaaringe , terwijl deze laatfte , in haaren aard en uitgebreidheid , voor haar onverftaanbaar is : — doch deze grondftelling draagt het kenmerk harer valsheid met zich , wanneer zij zich ook tot den verderen tijd der kindsheid, ik meen van 10 tot is jaaren , zoude moeten uitftrekken. Immers, is deez' leeftijd de gefchiktfte, om de nodige voorbereidende kundigheden , door middel der gefchiedenis , te doen ftand grijpen, 't Is dan de beste gelegenheid , om, zonder eenig gewag te maaken van verfchillende gevoelens, welken door deze of gene Christelijke gezindheid, ter ftaaving haarer bijzondere gevoelens , uit den Bijbel worden afgeleid, deszelfs gefchiedkundigen inhoud aan de Jeugd op eene eenvoudige wijze bekend te maaken (*), en vooral de gefchiedenis der ftichtinge van het Christendom voortedragen. Deze onderrichting zal gewisfelijk , naderhand , de voordeeligfte gevolgen op-

le-

(*) Een uitmuntend werkje, welk in dit vak door Ouders van allerleie Christen - gezindheden met zeer veel nut kan gebruikt worden, is getiteld: Bijbelfche Cefchiedenisfen," beknoptelijk voorgefield bij Vraagen en en Antwoorden, ten dienfie der Christelijke Jeugd, ade Druk. Amft. 1777.

Sluiten