Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( o°° )—

2;grieden, door vrolijkheid en vriendelijkheid, poogt te vergoeden.

Ook gaat Charlotte niets meer ter harte, dan het geluk haarer Kinderen. Nimmer laat zij de zorg over dezelven geheel aan Dienstboden over, maar neemt de oppasfing hunner tedere ligchaamen, de vorming en befchaaving hunner verftandelijke vermogens, zelve op zich. Zij zijn meest altijd haar beflendig gezelfchap; vooral haare Dochters, welke zij. genoegzaam nooit, verlaat, terwijl ze zich bij aanhoudendheid voordek, dat zij voor haar ten voorbedde ftrekken moet van allerleie deugden en Vrouwelijke volmaaktheden.

Eindelijk, ftrekt de zorgvuldigheid van Charlotte zich bijzonderlijk uit tot haare Dienstboden ; doende zij haar best, om, zo veel mogelijk, aan haare zedelijke verbetering te arbeiden , en , door een naauwkeurig toezicht, en door befcheiden vermaaningen tot naarfligheid , zodanige buitenfpoorigheden voortekomen, voor welken dezelven in haaren kring doorgaands blootfraan , en die van eenigen rampzaligen invloed zijn zouden op de denkwijze en gefteldheid haarer Kinderen.

In één woord, alle haare verrichtingen dragen het kenmerk van oplettendheid, verftand en braafheid, daar zij, zo veel mogelijk, elk nadeel afwendt, en zich van alle billijke voordeden bedient ; met de grootfte naauwkeurigheid voor de verbetering van haare huishouding zorgt, en , door haar toezicht en inrichtingen, het leeven veraangenaamt van allen, die tm haar zijn.

Mo-

Sluiten