Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 5°7 )—

ken, daarover handelende , zijn , om regtult te fpreken , veel te droog, en al te veel met fchoolfche geleerdheid doorzult. De leevendige Vrouw van genie leest ze nimmer ten einde toe, met de behoorlijke oplettendheid , en uwe Bijdragen lezen alle fchrijvende Vrouwen, die mij in onze Republiek bekend ziin. _ Indedaad, eene Vrouw blijft altijd Vrouw: haare Studie verandert nimmer , wat men ook zeggen moge, haare natuurlijke vlugheid. Een aanhoudend doordenken op ééne zaak is haar vak niet : haare denkbeelden zijn te vlug en te fijn : zij ftooten zich te ligt aan de minde belemmering in de werking van haar vernuft: haar geest wil altijd fpeelen , en ruimte hebben , om te denken.

Indien Gij , mijne Heeren, aan het nuttige gelieft te voldoen, dat ik met dezen bedoele, en aan onze Nederlandfche Vrouwen eene korte handleiding wilt geven tot het waare fchoone der Poëzij, zult Gij eenigen mijner Vriendinnen , maar bijzonderlijk hem verplichten , die de eer heeft, enz.

E.

Wij bedanken den geëerden Schrijver voor de gunftige gevoelens over onzen arbeid, erf dellen te veel belang in derzelver voordduuring , om niet zeer gaarne, bij gelegenheid , aan zijn verlangen zo wel, als aan dat van eenigen zijner geachtte Vriendinnen, te voldoen. Intusfchen, bevelen wij ons verder zeer ernftig in zijne geëerde Correspondentie.

db Schrijver?.

VI.

Sluiten