Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 513 >-

lijk-zieken, die door pest of zoortgelijk euve! aartgetast zijn, in daartoe gefchikte huizen, ter hunner genezing, en ter oehoudi. g van het algemeen, géwooii is aftezonderen.

Ook dit gefchiedt: — maar hoe? — Heeft de mensctiheid niet zeer veel aantemerken, zo wel ten aanzien der ziekenhuizen, als gevangenisfen, die, ter genezing der zieken, ter verbetering der misdaadigers, beftemd zijn?

Hoe veele openlijke ziekenhuizen zijn 'er niet, waar gebrek aan frisfche lucht veele kranken doet omkomen? — en, al zorgt men daarvoor, dan nog ii bet de gewoonte, de zieken in groote zaaien, zomtijds twee op één bed, bij elkander te brengen:

kan dit immer aan het waare doeleinde beandwoörden f Hoe groot is het nadeel niet, dat uit de Hechte en befmettende uitwaasfemingen der zieken geboren wordt? — Voeg hier den akeligen toeftand der lijders* bij , die door een aanhoudend gekerm omringd zijn ; dagelijks dezen of genen naast hunne zijde geftorven vinden , of uit de zaal , op eene rauw* wijze, zien heendragen , en niet zelden zulken

die door dezelfde ziekt» waren aangetast :

welke nadeelige en doodelijke gevolgen moet dlc niet te weeg brengen?— gevolgen, die nog erger worden, wanneer men allerleie zoorten van 2ieken be-' fmettende en niet befmettende, onder eikanderen legt.—-Met medelijden en afgrijzen, wandelde ik zelf door eene menigte van gekwetften, en zag den genen, die ^ met de ijslijkfte doodftuipen worftelde , ritfasl de kribbe-van een minder gekweiften: — welk S}e*rj LI i ftajf.

Sluiten