Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vcrganglijke paden der menfehen: leer ze in ii zeiven kennen! Wijd aan haar een rein harte, dan zal de gelukzaligheid gewis bij u woonen. Mijn Kind, volg mijne fternme, ga,,en geniet de zagte vreugde, welke ik voor uw geluk gefchapen heb! Opdat gij ze zoudt genieten , gaf ik u het verlangen raar eene gezeliinne ; plantte de. begeerte in uw ha/t; zij zijn de vleugels der ziele; ook gaf ik u de zinnen, om voor de ziel allerleie voedzel aantebrengen; gaf u het verftand, dat oog der ziele, om hare vlucht te beftuuren. Neem dit inwendig oog altijd te raade, opdat gij niet op den verkeerden 'eg gebragt wordt! Pluk op. uw pad alle de roozen af, die er ftaan, en zoek, ter zijde af, de distels niet op! Ontvlucht de iedele vreesachtigheid; geniet het tegenwoordige, geheel, zuiver, met kinderlijke eenvoudigheid! Wees niet fteeds alleen: de mensch is gefchapen, om onder menfehen te leeven! Haat de menfehen niet; vlucht voor de boozen; heb medelijden met de zwakken, en denk van allen, dat zij uwe Broeders zijn! Vertrouw ze evenwel niet allen; begeef u onder de beteren ; zoek u eenen vriend uit, en, als gij hem gevonden hebt, zoo draag hem, als uw beste kleinood, in het binnenfte van uw hart! Volg mijn voorbeeld; laat uw leeven ftil en eenvoudig zijn, gelijk mijn zegen, de vrucht van mijne liefde, als hij op de aarde nederdroppelt! Doe wel, in 't verborgene; zoek den kring uwer weldadigheid uitgeftrekt te maaken, en arbeid onophoudelijk aan uwe volmaaking! Uw loon zij te vredenheid met u zeiven, en de zegening der braaven;

maar

Sluiten