Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-*< 527 )—

maar bemin de deugd meer om haar zelfs wiüe; dan van wege het Ioonj dat' zij aanbrengt!

Zoek de gelukzaligheid, de rust der ziele, in de befchouwende kennis van God, die het eenige waare, eeuwige goed is! Streef tot die volmaaktheid, welke de bron van alle licht en zaligheid is! Door de kennis aan Hem, zal de ganfche fchepping, en ieder deeltje der?elve, ftroomen van oneindige, onultfpreeklijke bli dfchap, in uw hart Horten; uw geheele leeven zal dan genot, en uwe daaden zullen allen lofzangen' van dankbaarheid en liefde worden! Maar verwacht in dit leeven, zo lang de fluijer des Lighaams u omkleedt, geene onvermengde genoegens! De gelukzaligheid , welke altijd rein en duurzaam is, wacht u eerst in een beter, onverganglijk leeven. Wees derhalven wijs, mijn Kind, en leef voor eene hooger roekómft!" —

Zoo fprak de Natuur, en bragt niij, met dene zagi te hand, op het pad der Gelukzaligheid. Zihds volg ik haar fpoor alleen na, en fpan onophoudelijk alle mijne krachten in, om de verhevene woorden harer wijsheid optevolgen, En, als mij tegenfpoeden beltonnen; als mij het oog zomtijds eens duister wordt; zoo denk ik aan de toekomfte, aan de Gelukzaligheid, welke mij daar opwacht, en verheug mij 'ut «lijn lot.

II.D.V.S. Mm

mii-

Sluiten