Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X.

ALMANZOR.

Reeds in zijne vroege jeugd, las Almanzor, met een heimelijk genoegen, de berichten wegens de Schrijvers en Dichters van zijn Vaderland: hij had zijnen geest met hunne werken gevoed: hij gevoelde inwendige hoogachting en liefde, met eene daadelijke bewondering gepaard , voor deze verhevene Leeraars ziiner Jeugd, zodat hij zelfs, nu en dan, de gedachten niet wederftaan konde, om hen voor hooger wezens te houden: - geen wonder, derhal. ven, dat bij hem de heimelijke wensch ontftond, om eenmaal, in dezen fchitterenden kring van de grootfte vernuften zijner Natie, eene plaats te verwerven: geen wonder, dat alle zijne poogingen, van dien tijd af, reeds daartoe gericht waren, om zich den weg tot dit roemrijk perk te baanen.

Hij oefende zich, ten dien einde , zonder ophouden, in de kunst, om zijne gedachten door welgekoozen woorden uittedrukken, en de juiste regels der taalkunde naauwkeuriglijk in acht te nemen, en — zijne jongelings-

jaa-

Sluiten