Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 5*8 )-

waarneming en opmerking wordt 'er gevorderd, om dezen regel behoorlijk in praktijk te brengen (*). Ouders , die hunne Kinders niet in den grond kennen , en den aanwasch van derzelver vermogens en vatbaarheid niet dagelijks beproeven , kunnen dezen regel ook nimmer behoorlijk volgeu.

3. Schikt u in de keuze der boeken, welken gij aan Kinderen laat lezen , naar derzelver onderfeheiden charakter. Deze regel betreft onmiddellijk het hart der Kinderen, en deszelfs verwaarlozing kan voor hun hart in de gevolgen zeer nadeelig wezen. Ondertusfchen wordt dezelve niet dan te dikwijls veronachtzaamd , ook onder de zodanigen, die nog al ijverig zijn, in het verftand der Kinderen te vormen. Men laat de Kinderen zedenlijke verhalen en zedenlesfen lezen , zonder te voren genoegzaam onderzogt te hebben , welke verkeerde neigingen en driften hun bijzonderlijk eigen zijn. Op deze wijze, worden de bijzondere verkeerdheden der Kinderen niet verbeterd , maar wortelen langs hoe meer in, en worden eindelijk moeielijk te genezen. Zoekt derhalve, braave Ouders , de bijzondere driftbewegiugeu uwer Kinderen c! nh;::I •>.» 2«b r.ib 0 (Sijgiw») k gron-

(*) In Duitschland, heeft men aan een algemeen leesboek voor Kinderen gearbeid. De poogingen van Sulzer, Iselin, Campe en anderen, zijn verëerenswaardig. Ik geloof nogthands, dat een leesboek , welk voor alle Kinderen gefchikt is, nimmer ten voorfchijn zal gebragt worden. De jaaren en vermogens der Kinderen zijn zoo onderfeheiden, dat ieder Kind een bijzonder leesboek behoeft.

Sluiten