Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 57' )-

te pasfe, daar allerleie fchriften overvloeijen van het paradoxe, onnatuurlijke, en overdreevene , en bijna ieder fchrijver zijn best fehijnt te doen , om de natuur en de waereld te verbeteren of te verergeren, naar maate het hem goeddunkt.

Ziet daar, braave Ouders, eenige regels, naar welken gij u, met opzigt op de boeken, die gij uwen Kinderen te lezen geeft, behoort te gedragen; indien gij, naamelijk, het waar geluk van uw Kroost bevorderen, en nuttige leden voor de maatfehappij wilt aankweeken. En zodanige Kinders immers zijn de grootfte fi eraaden van hunne Ouderen, — ja, kapit'aaien, die, tot in de laatfte geflachten, hunne interesftn rijkelijk opbrengen ! Welaan dan ! Zijt fteeds op uwe hoede, dat uwe Kinders, door het lezen van boeken , niet bedorven worden ! De zorg voor hun verftand en hart zij U tot dit einde ernftiglijk bevolen • Het werk der Opvoeding worde door U zeiven, en onder uw opzicht uitgevoerd, volgends de voorfchriften der verlichtte reden 1 Zoo zal God uwe braave poogingen zegeneu, en U rijkelijk doen maaijen , 't gene gij zult gezaaid hebben.

P ? 3 lIL

Sluiten