Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■C 575 )-

redenen tot klaagen hebben, dan de gehuuwde Man óver zijne Echtgenoote.

Verdient de kleeding aandacht , omdat zij de fchoonheid der Perfoon opfien: zoo verdient de bevalligheid der Perfoon onze liefde, omdat zij de inwendige fchoonheden der ziele des te behaaglijker doet voorkomen.

Hoe zeer wij ook mogen vooronderfteld worden, aan zinnelijke voorwerpen te zijn overgegeven; indien wij, echter, de beginzels van ons vermaak nagaan, zullen wij bevinden , dat zij uit het inwendige hunnen oorfprong hebben: zoo ook, indien de uitwendige fchoonheden met die des gemoeds zamengaan, en hierdoor oorzaak geven tot liefde voor de Perfoon, is het zeker, dat, wanneer eene Vrouw door haare kleeding iets onaangenaams, iets onvoorzichtigs in haar charakter voor 't oog fpreidt, zij zich zelve benadeelt, en eene minachting veroorzaakt, door dat gene, waarmede zij denkt, ons te behaagen en onze achting te verwerven: dus moeten de vermogende bekoorlijkheden der ziele nimmer aan de minvermogende aantreklijkheden der uiterlijke gedaante of bevallige kleeding worden opgeofferd, daar deze aanvalligheden haaren invloed alleen van het inwendige bekoorlijke moeten verkrijgen.

Wanneer eene Vrouw aan haare kleeding meer te kosten legt, dan haar rang of omftandigheden toelaten, heeft dat in ons oog iets tegenftrijdigs, '( welk merkelijk tot haar nadeel ftrekt; haar onvermogen tot het dragen van kostbaarheden komt in gedachten, en de lof, dien zij anders verwerven zou, uit Pp 5 hoof-

Sluiten