Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 5«4 )-

rer berispingen, of wel der bitfte verwijtingen , den armen Man , dagelijks, een nieuw verdriet berokkent, al is hij ook nog zo voorzichtig , om alle eigenlijke twist te verhoeden. Vrouwen, nu, van zulk eene ongelukkige geaardheid zijn in alle flanden te vinden. Zij bezitten dikwerf zeer goede hoedanigheden , welka den Man , toen hij haar eerst leerde kennen , zoo zeer bekoorden, dat hij de overige gebreken over 't hoofd zag. Dikmaals misleidden zij ook, door eene gewaande zagtmoedigheid en een minzaam gelaat, hem , die door haare fchoonheid eenigermaare verblind was , en dien zij tot Echtgenoot verlangden : en het leed niet lang , of hij wierd tot zijn innigst leedwezen gewaar, dat, onder dat minzaam gelaat en lieftaallig voorkomen, geheel iet anders verfchoolen lag.

Laat de arme Man, in zulk een geval, alle mogelijke oplettendheid gebruiken , hij zal het toch nimmer zoo verre brengen, dat zijne Echtgenoote met hem eenftemmig denkt, of zijne handelwijs goedkeurt. Dan is hij haar veel te partijdig geweest: dan had hij eerst haare keuze, of ook het goedvinden van hun, die bij haar het orakel zijn , moeten vernemen : dan is haar zijne koelzinnigheid onverdraaglijk , wanneer hij , zo zij meent, haare eer had moeten verdedigen: dan noemt zij zich eene ongelukkige , wanneer de omftandigheden van haaren Man niet gedoogen, dat zij alles even kostbaar, even nieuw•nodisck heeft, als haare goede Bekenden : dan bewijst haar de Man geene behoorlijke achting, zodat zij ia geklag en traanen uitbarst: dan draagt zij hem

eane

Sluiten