Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 599 )-

een werkzaam én matig leeven , kenfchetfen hemt Cen talrijk kroost, welk hij naar zijn beeld gevormd en verftandiglijk opgevoed heeft, omringt hem , er*

geeft aan den Staat de fchoonfte vooruitzichten.

Gelukkig is, buiten tegenfpraak, het Volk , welk uit zodanige leden zamengefteld , • of waarvan immer» de meerderheid dus behoedanigd en gezind is.

Dan, helaas! wanneer wij de Steden, Vlekken, en Dorpen doorreizen , waar vinden wij 'Lieden van dezen fternpel: althands, hoe gering is het aantal derzelven ? — Overal ontmoeten wij bedorven huishoudingen; wanorde ; ondnnigheid ; onnutte kleederpracht; verwijfden opfchik; dikwijls zelfs, bij mangel van noodzaaklijke behoeften , lediggang en liederlijkheid; ontrouw en bedrog; onè'enigheid tusfehen Burgers en Overheden; haat, wraakzucht, en tvveefpalt in familien; twist tusfehen Aanverwandten en'Gebuuren; rampzalige Echtverbindtenisfen ; Kinders., die , zonder opzicht, tucht en onderricht, in het woeste omzwerven; Kinders, die , in luiheid en vadzigheidheeuleevende, zwak, ziek en lendenloos zijn, en geene hoop altoos voor den Staat geven. Beklaag, lijke toeftand indedaad! — Maar van waar toch deze fchriklijke verwarring? Voorzeker, heeft de dagelijke toenemende veraarding der weelde, de buitenfpoorige neiging tot vermaak en gemak , daaraan groote* lijks deel.

Ik ben 'er zeer verre af, om alle weelde Quxe) uit de waereld te willen verbannen. Dit denkbeeld kan alleen ontftaau in de bedrukte herfenen van den ongelukkigen menfehenhaater. Integendeel ben II.D.VI. S. Rr ikj

Sluiten