Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 6ot )—

meer af, om voor de neiging tot opfchik en verboden lusten plaats te maaken. In de Steden niet alleen , maar ook op het platte Land , begint deze geest dei bederfs doortedringen. In de Iaagfte hutten zelfs, waar gebrek en behoeften harden arbeid doen verduuren, wordt dikwijls de vrolijkheid , door onbevredigde wenfehen van dezen aard, geitoord, en de grondflag gelegd tot het bedrijven van gruwelfhikken.

De jeugd, ondertusfehen , is dikwijls mede het vroegtijdig offer dezer ongelukkige wanorde. Niet flechts. dat zij , zonder tucht of onderricht , aan alle onbefchaafdheid wordt overgelaten, en zich menigmaalen vormt naar het fchaadelijk voorbeeld der Ouderen; maarzij wordt, daarenboven , gewoonlijk eene werking van de wellusten des rijken. Naauwlijks die jaaren ingetreden zijnde, dat zij voor den Staat nuttig zoude behooren te worden, is zij in allerleie zoorten van ondeugden geoefend, heeft reeds een zieklijk, zwak, uitgeput , tot de voordteeling onbekwaam ligchaam, en de zaden van de fehriklijkfte krankheden , weike aan den levensader der nakomelingfchap zelve nog knaagen en dien verteeren zullen. — Waarop zal dit eindelijk nederkomen ? Waar zal het Vaderland eenmaal waardige verdedigers vinden, wanneer de verwijfdheid, de gezetheid op een week, wellustig leeven , zich over alle flanden der Inwooners verfpreid heeft ? Hoe kunnen Menfehen , door onmaatigheid verzwakt, aanhoudenden arbeid, lange tnarfchen en vermoeijingen uitftaan? Hoe kunnen vertederde Kinders der weelde de koude en hitte, de veranderingen van her climaat, de afwisfelingen der jaarfaifoenen

ver-

Sluiten