Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C «'5 )-

is deze belooning der wijze natuar groot genoeg voor het oog der zinnelijke waereld, om het Volk tot deugd aantemoedigen? Neen: het ziunelijk Volk heeft uiterlijke teekenen, ook in dit opzicht , van noden: het moet door zichtbare voordeden overtuigd worden , dat vlijt, maatigheid, fpaarzaamheid, goede trouw behulpzaame vaardigheid in netelige omftandigheden, gehoorzaamheid aan de wetten, niet onbeloond blijven. Dit is even zoo noodzaaklijk, als dat het Volk het rusrverftoorend kwaad ziet ftraffen. Sloeg men hier meer acht op, de. deugd van eenen. braaven Burger zoude meer naarvolgers vinden,, en de bronnen van over^ daaden verkwisting zouden dan tevens meer, en Vei verftandiglijk, geflopt worden. Doch , wanneer ik hier van uiterlijke belooning voor den rechtfehapen Burger fpreek , bedoel ik geenszins belooning van geld: zodanige belooning zoude den geest van het Volk

eene geheel valfche richting geven. Neen,

de zucht tot eer en openbaare achting wordt, mijns oordeels , te weinig aangewakkerd en verfterkt. Hebzucht en neiging tot zinnelijk vermaak verlammen dit, anderszins veelvermogend, beweegrad niet dan al te veel. De eer en achting moesten de openlijke belooningen van een' rechtfehapen Burger zijn. Dezelven moesten de grondflagen van alle , ten minften van alle zedenlijke Staatswetten zijn; naardien de züchs tot openlijke hoogachting en verëering de grondbeginzelen van een Volk langs zoo meer veradelt, alle» zijne krachten in eene heilzame beweging onderhoudt, en niet alleen bijzondere Perfoonen, maar ook het gros des Volks , tot eene altijd aangroeijende! H.D.VI.S. SS vol-

Sluiten