Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 62t )—

der overtuiging te o verreeden, terwijl zij ginds haaren weldaadigen invloed tot de Wijsgeerte uitftrekt, vermids de zodanigen het naast aan de waarheid komen, ■die dezelve voor eenen ieder openleggen.

De gelijkheid wordt anders alleen als een voorrecht van die Republieken aangemerkt, in welken ieder evenveel rechts heeft tot de eerfte waardigheden van den Staat; waar derzelver begeving , over het algemeen, van het Volk afhangt, en geene dezer waardigheden erflijk is. Ondertusfchen is het fielzel valsch, tbtt de gelijkheid van 'allé menfehen op een onbetwistbaar recht fteunt, vermids de maatfehappij ieder' mensch alleen kan waardeeren , naar maate van zijnen', waarfchijuelijk meer' of minderen, invloed op f.'-.'algemeene welzijn, en deez' invloed bij allen zekerlijk niet in gelijke maate toeneemt, als het enkel getal der menfehen: dat is, vermids het getal van veritandig denkende, nuttige wezens zo groot niet is, als dat der Burgeren, ,Een enkel Burger, die zijn Vaderland gered heeft, is veel meer waardig , dan duizend anderen , en men behoort hem ook veel ineer gehoor te geven , dan aan alle dezen te zamen. Door de uitdrukking van' gelijkheid , welke oprecht ÖÉfufif , veifla ik dus in het algemeen dien toe-flffld , waarin ieder Burger , in eene gelijke maate a /en alle geweldenarijen verheven, natuurlijker wijze trotsch wordt , naardien bij geenen anderen Burger

ViCcSt.

Zcveel gelijkheid befpeurt men nog in alle vrije lauden , waar de armen niet de rijken , maar de wetontzien, vermids zij beiden aan de wetten dienstbaar

Sluiten