Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C )-

ligheid. Dit voorrecht ontbeert.raai dikwerf in alleenheerfchingen, voor welken eene verflandige vrijheid meestal een verfchriklijke toeftand is, waarin de menfchelijke natuur niet lang blijft. Men ontkende hetzelve onder de Grieken op die plnatzen, waar alles van den wil eener trotfche, blinde en toomlooze menigte afhing , welke tot alle buitenfpoorigheden overfloeg, en morgen met woede dat gene vervloekte , 'f welk zij heden met volle blijdfehap zegende. Men ontbeerde dit voorrecht wel het meest in Athene, waar de macht des Volks geene paaien kende, en de Magiftraat alleen den naam voerde; waar de bevelen van den Raad tegengegaan en zijne befluiten werden vernietigd, wanneer dezelven door een trotsch Volk niet werden begrecpen, welks vergaderingen zeer dikwijls op niets anders uitliepen , dan op eene plechtige nodigiag tot het pleegen van onrechtvaardigheden.

Daartegen is men veilig in Republieken van gemengde Regeeringsformen , en inzonderheid onder eene gemengde Adel- en Volks-regeering , welke, eenmaal goed gevestigd zijnde, de beste van alle overige Rcpublikainfche Regeeringsformen za! wezen. Onder zulk een beduur, wedervaart iederen Burger gerechtigheid. Ieder behoudt het zijne : hij acht zich reeds gelukkig, omdat hij zijnen akker voor zich zeiven beploegt, en hem de vrijheid, elders door ongehoorde belastingen verkreegen, niets kost. Heer en meester over zich zeiven, geeft hij niemand rekening van zijne inkomden, noch van zijn doen cn laten, terwijl ieder te vreden Burger den wil van "' ' dé-

Sluiten