Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

bladz.

Beletzelen van het Maatfchappelijk Geluk. (Hindemisfen, welken de arbeidzaame Burger , geh nuwd zhide, in tie Maatlchappij ontmoet.) [Vervolg.] 441

" ' 1 ^Neiging

tot Oi.trouw en Bedrog.) [Vervolg. - NB. Dit (tuk wordt voordgezet.] 543

De waare Staat van den Slaavenhandel, in onze Nederlandfche Colonien, door den Heer A. B \r uau. 241

Korte Opgave van het gene, in Engeland, omtrend den Slaavenhandel, is voorgevallen. 56a

Nieuwe Ontdekking van den Baron van Hupscii, om fchijnbaar Geftorvenen in 't heven te her/tellen. Foorbeeld van zonderlinge Onmacht. 455

Schets van den tegenwoordige!! ftaat der Chirurgijns ten Platten Lande. 463

Mengelwerk. Over hit waare Schoone in de Dichtkunst. — Aanmerkingen over het waare Oogmerk der Dichtkunst.

Lasterzucht de Schandvlek des Menschdoms. 70 Standvastige Faderlandsmin eener Vrouw. (Auecdote van Mevrouw Baillv.) 85

De

Sluiten