Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-(is

met zijn eigen perfoon, bekwaamheden, behoeften, en omftandigheden.

Le hebzucht fchijnt mij toe , gelegen te zijn in die onregelmatige werking van onze ziel, door welke man de uiterlijke voorwerpen, in zijne gedachten , te veel met zich zeiven verbindt. Hierdoor wordt een mensch ten laatften onbekwaam , om de behoorlijke grensfcheidingen tusfcheii zijn eigen ik , en den naaften omlopenden cirkel, wel te trekken , en zich leevendig genoeg te vertegenwoordigen. Wanneer iemand dus eene neiging tot deze zielziekte , in zich , of in anderen befpeurt, die zal wel doen , wanneer hij daar inzonderheid op uit is, om aan de verwende denkkracht de grensf_heidiiig tusfehen het eigen ik, en de voorwerpen , die buiten hetzelve beftaan , wel te doen opmerken, en dezelven zoo naauwkeuriglijk, als het gefchieden kan, te doen trekken ; — om voords zich, of anderen, de betrekiijkc meerderheid der waarde van het redenlijk beginzel boven de uitwendige voorwerpen recht te doen. bezetten , en alle de denkbeelden , welken onder het hebb:n begrepen zijn, tegen die, welken zijn daadelijk beftaan bevat, op allerleie wijzen te verzwakken en te verdonkeren. — Bij den liederlijken doorbrenger, die zijne zaaken verwaarloost, ziet men van zelfs gemakiijk, dat men juist den tegengeftelden weg gaar. moet , zo men hem genezen wil. Deze toch verbindt zich te weinig met de uiterlijke voorwerpen, verkleent de waarde der dingen te fterk , en heeft nodig , dat zijn denkvermogen meer van het daadelijk beftaan en genieten afgetrokken , en tot die denkbeelden bepaald

wor-

Sluiten