Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C ttf) -

geflel, zich vastzetten , en anderen wederém vervliegen.

De mensch fchijnt, boven de dieren , het vermogen vooruit te hebben, cm den toevloed zijner denkbeelden zelf te bepaalen , en dezelven, op eene zekere wijze , aanen afteleiden; de fiuizen, om zo te [preken , toetefi'uiten , en, naar goedvinden , wederiim te kunnen openen.

Dit vermogen echter wordt nu en dan, door den aandrang dier toeftroomende denkbeelden, gejlremd; wanneer het behoorlijke evenwig t daardoor in de denkbeelden , welken reeds in de ziel zijn , opgeheven wordt, en dezen hunne wederftandbiedende kracht verliezen.

ffet wezen der ziele beftaat in het vermogen van Werken, gelijk het wezen nes ligchaams in uitgebreidheid bejlaat.

Het gene honger en dorst zijn voor het ligchaam, dat is de trek tot werkzaamheid voor. de ziel. Hierdoor wordt dezelve tot geduurige verandering en vermeerdering van haare voortellingen aangedreeven.

Deze zucht tot werkzaamheid behoorlijk te richten, tf dezelve, wanneer zij verjlapt is, wederom op de beste wijze te herflellen, is eene der voomaamjle zaaien , Waarömtrend de Geneeskunde der ziele moet bezig zijn.

Wanneer deze trek tot werkzaamheid eene verkeerde richting genomen heeft, dan ontftaat ''er wanorde in de denkbeelden , welken de zid van de kindsheid af verzameld heeft, en een verkeerd werkend gevoel; gelijk

zulks

Sluiten