Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C *3 )-

zij dus, bij welken men het minfte verderf vermoeden zoude! — zich meer over de vermeerdering hunner Kudde , dan over de aanwinst van Kinders, verheugen ? Waarom fnek de Moeder zo vaak naar gezelfchappen? Waarom verkwist de Man, op eene allere'lkndigfte wijze, zi'nen tijd in herbergen, in koffijhuizen, en aan de fpeeltafel? Wat is toch de oorzaak vsn zoo veele bankbreuken? Uit welken hoofde zijn de Banken van Leeningen zo vol v;n goederen, diê, bij gebrek van lpsfing, openlijk verkogt worden?—■ De reden van dit alles is, onder meer anderen, ook deze, dat de Ouders, als Ouders, niet bezeffen, wat hun plicht is; dat zij de waarde hunner Kinderen niet kennen; dat zij loutere navolgers zijn van den heerfchenden finaak , zonder denzelven te durven wederflreeven; in één woord, dat zij geene andere gelukzaligheid kennen, dan de bevrediging van zinnelijke, louter ligchaamlijke geneuchten ? Zulke ongelukkige gefteldheden zijn , met het welmeenendst hart, de wortels van alle kwaad.

Na dit alles, zal het U, Ouders, wier hart en gevoel te fterk fpreeken, dan dat Gij niet alles zoude aanwenden , om de onfchuldigfte en lieffte voorwerpen van onheilen te verlosfen , waaraan zij, zonder een verftalidig en naauwkeurig toezicht, allerzekerst zijn blootgefteld, niet ongevallig ziju, dat wij de onverjiandige opvoeding, welke zo zichtbaar in alle ftanden heerscht, in haare waare gedaante fchetzen. Uit dezelve zal overtuigend blijken, hoe zeer zij , wien de zorg der Kinderen is toevertrouwd, in verre de meefte opzichten, de waare oorzaaken zijn van B 4 die

Sluiten