Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~( 4<> )-

toe, dat 'er Vrouwen van verachtelijke hoedanigheden zijn , welke door mannen van eer cn verftand tiet ligt tot gezellinnen des leevens zullen verkozen worden; maar zij ontkennen, dat de wispeltuurigheid, en de geneigdheid tot pracht en vertooning , bij zonder tot het chaiakter der fchoone Sexe zouden behooren, dewijl zulks tegen de ondervinding aanloopt, en de gefchiedenls van vroeger tijden, als ook de dagelijkfche opmerking leeren , dat de ondeugden en gebreken der Mannen die der Vrouwen verre overtreffen.

Betreffende het getal van ongelu .kige Echtverbindtenisfen, brengen zij bij , dat het Huwelijk eene onderlinge overeenkomst is, tusfchen twee onvolmaakte wezens , onderworpen aan verkeerdheden', en verfchillende in veelen hunner denkbeelden en neigingen; dat het, uitdien hoofde, niette verwonderen «s , dat zomtijds eenige moeijelijkheden en verfchillen ontftaan; dat men, dikwerf, zeer gereedelijk oordeelt over den ongelukkigen ftaat van onze medemenfchen , en , dat het ondertusfchen zeer mogelijk is , dat zoo iemand, dien wij ongelukkig achten , in het Huwelijk, meer wezenlijk geluk fmaakt, dan een der beiden gehuuwden, buiten den Echten ftaat, ooit zoude ondervonden hebbben; dat, met geene welvoegeüjkheid, de algemeenheid van ongelukkige Huwelijken aan de Vrouwen kan worden toegefchreevcn, daar, in veele opzichten, de Mannen meerder fchuld hebben, dan de Vrouwen; dat het ook,bijna onmogelijk is, met opzicht tot de meesHe Huwelijken, te kunnen oordeelen , wie van beiden het meest te befchuiciigeu zij.

De

Sluiten