Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweede of derdemaal, zich onder het zelfde juk zon-

den krommen.

Ware de wet des Huwelijks alleen aangenomen, ter plaatfe, waar het Joden- en- Christendom heerfchen, welkeen voordeel zouden vrijgeesten en ongehuuwden hier niet uitgetrokken hebben I maar zij weten en moeten belijden, dat het hier gansch anders mede gelegen is. Het Huwelijk is eene algemeene wet, welke heerscht in alle tijden, en bij alle Volken, wel onderfcheiden in de wijze, maar in deszeifs wezen en oogmerk , overal , hetzelfde. Waar deugd en eenvoudigheid van gebruiken heerschte , was het huwelijk altijd in hooge achting. Daar onze Voorouders niet bedorven waren , door verkwisting en wellust , waren hunne Zoonen gezond en braaf; hunne Dochters vriendelijk en deugdzaam; de Echte ftaat werd geëerbiedigd, en hoererij veracht.

De ondervinding leert, dat opvoeding en voorbeelden veel invloed hebben op de vorming van het hart van Mannen en Vrouwen. Dezen , m0et men roeftemmen, hebben hunnen natuurlijken invloed behouden ichoon tijden en zeden gansch anders zijn; de gelukkige begaafdheid van vergenoegd te wezen met het weinige, dat de natu„r nodig heeft, ontmoet men thans zelden; ondeugden en dwaasheden overUroonen het menschdom; deugd en godvrucht zijn zeldzaam. Indien kwa.de voorbeelden verleiden; indien gebrek aan grondbeginzelen de driften doet ontvlammen, geen wonder , dat alle Handen verergerd zijn ; dat eer, plicht en dankbaarheid geene plaats hebben,

Sluiten