Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 44)-

deugd en orde waardeeren, befchouwen met de wijsten en besten uit het menschdom, van alle tijden dea echten (laat, als den fleun der maatfchappij, zonder welken de opvolging der gedachten te niet gaan, en alle betrekking onbekend zoude wezen. Wat heeft de ongehuuwde ftaat begeerlijks? Waarom verachten veelen eenen ftaat, die met de goedkeuring van het ganfchc Menschdom vereerd is? — Maar, om alie bewijsredenen van dezen aard ter zijde te ftellen; is het leeven van een' ongehuuwden bevrijd van ongemakken en zorgen? Zijn de moeiten en zwaarigheden des leevens alleen eigen aan den gehuuwden ftaat? De gehuuwde Man mag met tcgenfpoeden te worftelen hebben; dit is ook dikwerf het lot des ongehuuwden; de eerfte verdient en bezit eene grooter maate van de genegenheid der braaven ; hunne vriendfchappelijke poogingen vermeerderen, naar maate van het getal en de waardij van hun, die door rampen gedrukt worden; een gehuuwde mag zich dikwerf beleedigd zien in zijn charakter, en benadeeld in zijne belangen; dit is ook het lot van hem, die buiten het huwelijk leeft; maar nimmer befchouwt men deze nadeelen in een en hetzelfde licht. Beiden, 't is waar, ftaan onder de befcherming der wetten; maar de eerfte heeft altijd een' meerachienswaardigen rang, in de maatfchappij, en naar denzelven worden ook zijne fchaaden en ongelukken bereekend. Een Vader des huisgezins moge veel lijden, door toevallige ongelukken in zijne familie; hij geniet daartegen, in zijne zorgen en ongemakken, vertroosting en hulp, door den naauwften band vau verplichting,

door

Sluiten