Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-c h

Gij vindt, 5n *t !cdi5 wiegje, Uw' Zuigeling „iet wede*, En , ais ge uw' fpond' scnaakt> ^ ^ ^ ^

UW wooning, onlangs nog Cen zetel, voor de liefde, I» woest: gij legt Vw hoofd Qp ,( _

't Is alles U ontvoerd, dat eens vol vreugd U griefde,

En aües fnikt U toe: ie d:trbren w> ^ , '

tt voeJ - ik voel, Zelm.re ! m hartverfeheurend reurert,

ÜW ™mp is dt"dIo°° *M*> delli, da, ik ^ fa> ,

v V0C?' W ÜWe' ee"' **«S doeh, -k tracht U opbeuren,

Schoon ik, als gij, 't gewicht van zulke flagen kenn'!

IWaas..,wees Christen - bat ons HWi Christnen wezen!

Vnendin! vereeren wij den wil der Oppermachtv-red.cn wij ons hart - ,aat ons geen' Kormcn vr.-czeo ,

Daar ons, „a deez' orkaan, een bli de zomer wacht:-1 Hennner U het uur, dat alles zal hcréénen _

Dat Gade aan Caé hergeeft _ dat Kroost en Moeder wekt _

Du perk fteit aan den druk-dat „itkomstza, veneenen

Daar t, op « | waerelds wee, der eeuwen <*« trekt'. *'£1.mire! treed naar •« graf vnn Uw gc«orven Vrinden;

Denk daar, ais Christen, na, op 'sleevens lotgeval! P**, bij hun roerloos ftof, zult gij vertroosting vinden,

Daarüspt U ailes toe, hoe 't graf hergeven zal - — , j..iSch, juigch m uw'triuwph) 0p 't Kerkhof neérgezeten-

Werp een betreklijk oog op iedren blaauwen Heen.Die blik doet U, gewis, uw' jammerklacht vergeten:

ZEi-m,RE!een'kortepoos, en - 't graf maakt ^ ^ \ Wat zahg voorgevoel, voor uw beminnend harte!

Hier - op dezelfde plek, die thands uw' traanen drenkt,

Herrijst gij aan hunn' zij', bevrijd van rouw en fmarte,

Als God uw' Gade— mcEmn» ,T , .

'CL u~ troost —• en U, ten oort!e :i wenkt!...,

Vit:

Sluiten