Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C PM )-

«eer weten, wat in den naam van Echtgenoote en Moeder hegreepen is 1 Ac],| mjjn» Waardlte, de traanen outfpringen mijnen oogen, terwijl ik dit feluijve, uit weemoed: laat de uwen, als gij over twintig jaaren, wanneer de hand, welke dit: U ten beste fchreef, waarfchijulijk reeds lang zal verrot zijn, ditzelfde gefchrift weder lezen mogt; laat dan uwe traanen enkel van vreugde (tonen over de volkomene vervulling der oprecbrfte wenfchen van eenen liefhebbenden Vader! — Doch, ik heb mij hier wat lang opgehouden. In • het vertrouwen , dat gij mijnen raad zorgvuldig volgen zult, ga ik tot een derde middel over, waardoor gij uwe vrouwelijke beftemming waarlijk beteiken kunt, en dit beftaat in het bezit van zulk eene waardige gemoedsgefleldheid, welke eene Vrouw het best in ftaat (lelt, tot de vervuiling hatrer onderfcheiden plichten. De grondtrekken daarvan zijn — zuiverheid van hart en geneigdheden, verlichtte godvrucht, kuischheid, fchaamte, béfcheidcnheid, minzaamheid, goedwilligheid, omzichtigheid, zucht tot orde, huishoudenkunde, ingetogenheid, naauwe verknochtheid aan Man en Huisgezin, vrijwillige oiuvlieding van de verftrooijingen en betoverende geneuchten der zo algemeen heerfchende weelde, en, eindelijk, eene liefdevolle overgegevenheid aan den wil van haaren Echtgenoot, waaruit, van tijd tot tijd, ccne behoorlijke zamenfmelting der beide harten geboren wordt.

Over de waarde van zulk een charakter, welk «aar deze grondtrekken gevormd is, zal het niet nodig zijn, te fpreken: ik beroep mij, uit grond van uw

eigen

Sluiten