Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 125 >

drangredenen en troostgronden van den godsdienst volftrekt het meest behoeft. Haare tedere naauwgezetheid, 'c is waar, omtrend alle haare verplichtingen kan, eigenlijk gefproken, alleen eene vrucht zijn van den godsdienst: maar, hoe veel uitgebreider •wordt deszeifs onontbeerlijk vermogen, wanneer wij den inwendigeu kring haarer natuurlijke beftemming, het inwendige van het huifelijk en huwelijks-leeven, en de veelvuldige zorgen en verdrietli kheden in aanmerking nemen, aan welken de gelukkigfte Huismoeder is blootgefteld, en welke juist haar alleen het meest drukken. Immers, dan eens heeft zij met zorg voor het onderhoud haareshuisgezins; dan met verdriet over ontrouwe en ondankbaare Dienstboden; dan weder met Familie-gefchillen, ongefteldheden, ziekten, fterfgevallen, ongemakken der zwangerheid, fmattea en gevaaren van het kraambed , met onnoemlijk veele zorgen bij de oppasfing van jonge Kinders, veelvuldige bekommeringen bij de opvoeding van hun, die ouder zijn, en , eindelijk, met eene reeks van tegenfpoeden te kampen, welke haaren Echtgenoot wel eigenlijk treffen, doch, daar zij hem gemelijk maaken, doorgaands op haar nederdaalen enz.: ja, hoe ligtelijk zou ik dit zwart register van kommernisfen nog kunnen vermeerderen, zo ik niet vreesde, dat zulk eene fchets u mogelijk zwaarmoedige gedachten mogt veroorzaaken: en zij zouden ook gegrond zijn, mijn' Dochter, zo niet de Godsdienst vermogend ware , om al dit leed te overwinnen; zo niet het troostrijk aandenken aan God en eeuwigheid in zich zeiven genoegzaam ware, om dea mensch aan plicht

Sluiten