Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 131 y—

rijpheid; en ook alzoo is het, onder hen, met da drift tot voordplanting gelegen, 't Is van derzelver te vroege^ ontwaaking, dat een fchandelijk misbruik is voordgevloeid, welk duizendmaal duizend ongelukkigen aan ligchaam en ziel, voor hun ganfche leeven, bedorven heeft. Bezie eens dien afgeleefden, bleeken, ontzenuwden en krachtelozen jongeling; die, in verval en zwakheid, den waggelenden en beevenden Grijsaard gelijkt! Bezie eens dat zieklijk, zwaarmoedig, verwelkend, Zenuwziek Meisje, dat, inden bloei haarer jeugd, en in de jaaren van vreugde, even als eene jonge, door den worm geknaagde, plant, het hoofd ter aarde neigt, en in eenen tijd, waarop zij eerst voor het leeven behoorde te rijpen , reeds vol van kommer en het leeven moede , ten grave wankelt! Hebt gij nimmer gehoord vari die jammerlijk bedorven perfoonen uwer Sexe, welken de maatfchappij, als een verfoeilijk en vergiftigend uitvaagzei, uitbraakt, en aan honger, gebrek, armoede , openbaare fchande en verderf ten prooi geeft? Eindelijk , kunt gij u niet nog herinneren die affchuuwlijke aangezichten van ellendig gefchonden leeveftdige lijken, welken gij, onlangs met Rij, in zeker gasthuis, al zidderende aanfchouwdet? Ach ! mijn' Waardlte, deze allen hebben helaas! de diepe ellende, onder welke zij zugten, aan geene andere oorzaak te wijten, dan aan zulk eene ongcooflofde drift tot voordplanting , welke niet volgends de wetten der natuur, maar te vroeg ontwaakt» en door hun blindeling gevolgd is<

I è Maar

Sluiten