Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 139 )—

Derde Regel. Zijt, derhalven, ten allen tijde gereed, om uw hart, met alles, wat gij immer denken en gevoelen moogt, voor ons onbewimpeld uitteftorten! Verberg voor ons niets — niets hoegenoemd - zelfs uwe gebreken en zwakheden niet: terwijl gij ten vollen kunt overtuigd zijn , dat het ons onmooglijk is , uw kinderlijk vertrouwen , immer, op eenigerhande wijze, te misbruiken, en dat wij uwe vertrouwlijke openhartigheid, nimmer , met fchampere bejegeningen of een bitter verwijt, maar altijd met goedheid, liefde, en met onzen besten ouderlijken raad, vergelden zullen.

Vierde Regel. Ga beftendig voord, zoals gij begonnen zijt, met fpaarzaamheid, juistheid, eenvoudigheid, en netheid zonder onopgefmukte verflering, in uwe leevenswijze zowel, als in uwe zeden, • te oefenen , en laten deze hoedanigheden door u meer en meer aangekweekt, en tot heerfchende trekken van uw charakter gevormd worden. Sla een opmerkzaam oog op het onnozele en ledige van de uitfpanningen en vermaaken der groote waereld , om daardoor eene jammerlijke zucht tot derzelver naarvolging te fmooren , tot welke de dagelijkfche verkeering zo veelvuldige aanleidingen geeft? Leer, daartegen , de ftille, eenvoudige , en recht weldadige huislijke geneuchten , in den fchoot eener Familie, door fpaarzaamheid, arbeidzaamheid en orde begelukzaligd , boven alles hoogfchatten.

Vijfde Regel. Ga eveneens voord, gelijk gij daarmede G o v e zij dank ! reeds eenen aanvang gemaakt hebt, met zekere regelmatige bezigheid tot

eene

Sluiten