Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C i4o )-

eene dringende ligcbaamlijke en zedenlijke behoefte voor ligchaam en ziel te maaken . in de onderftelling, dat gij, mogelijk, ten eenigen tijde, inde gelegenheid zult kunnen komen , om in dezelve een middel van beftaan te vinden , en fchuuw de ledigheid , met alle onnutte en enkel tijdverkwistende verrichtingen , zonder een daadelijk bepaald oogmerk, als de pest! Eene ledige-ziel is open voor alle kwaade indrukken. Bezigheid, in tegendeel, en wel eene regelmatige, nuttige werkzaamheid, verhindert aan de ondeugd, zelfs, zonder dat wij het bemerken, den toegang tot ons hart; en vcrfiert het , daartegen , op eene onuitwischhaare wijze , met allerleie verhevene en begelukzaligende deugden.

Zesde Regel. Zijt ten boogden fchaamachtig, zo wel omtrend anderen, als u zelve! Uw maagde. lijk ligchaam moet eveneens voor u zelve, als voor anderen een heiligdom zijn, bedekt en bewaard voor ontheiligende blikken en voor onteerende aanraakingen of kittelingen. Verre de minfte Vrouwen kennen deze, recht vrouwelijke , deugd in alle haare uitgeftrektheid. Doch ook dit is de reden, dat eerbaarheid en kuischheid , bij verre de rainfte Vrouwen , heilig zijn; dat haare zogenoemde deugd in de macht van eiken wellustigen verleider is, en — dat zeer veele Vrouwen , nadat de eerfte betovering der huwelijksmin voorbij is, door hunne Echtgenooten niet meer geacht, noch bemind worden.

Zevende Regel. Vermijd zorgvuldig alle vertrouwlijkheid , met jonge Ileeren , en bovenal den hoogstgevaarlijkentoeftand, om met hun alleen te zijn,

al

Sluiten