Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

BERICHT

VAN DE

MAATSCHAPPIJ ter REDDING van DRENKELINGEN, te Amfleldam.

Met eenige bijgevoegde aanmerkingen.

jf3aar ons Maandfchrift , bijzonderlijk , aan de behartiging der waarachtige belangen van den algemeenen Burgerltaat is toegewijd, kunnen wij ook niet afzijn , de werkzaamheid te melden van ééne der puttigfle Maatfchappijen in ons Vaderland ; die, naaml.ijk, ter redding Van Drenkelingen, welke zich, zederd eenige jaaren , met zoo veel lof, te Ai::fterdam gevestigd heeft. Het Bericht, door Haar zelv^ onlangs gemeen gemaakt, is van den volgenden inhond.

„ De BESTIERDERS der MAATSCHAPPIJ ter redding van DRENKELINGEN , te Jmflerdam , bij het opnemen der gevallen , die den inhoud van het Tiende Stukje haarer Gedenkfclwif-t-en zullen uitmaaken , met veel genoegen gezien hebbende , dat, in de laatfte vijf jaaren , wederom , meer dan tweehonderd dier ongelukkigen, door liet aanwenden van gepaste hulpmiddelen, ziin gered geworden; maar daartegen met leedwezen vernemende , dat nog te dikL 4 wij ls

Sluiten