Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 172 )—

hulp voordood gehouden worden, fchoon aanhoudende vh;t menigmaal de gelukkigfte uitwerkzelen had kunnen voortbrengen. !« fa derhaIve„ ta uhb van het gezegend doel dezer Maatfchappij, dat wij, onder verbetering, aan derzelver Beihiurderen in bedenking geven, of men niet 20ude kunnen bewer. ken dat het Examen der Heeren Candidaaten in ■Geneeskunde zo wel, als dat der Chirurgijns, bijzonderlijk ftilftond op de kunst, om Drenkelingen te behandelen: - 0f niet in ieder Stad, Vlek, Dorp, zelfs in ieder Gehucht, de nodige inrtrumenten en behoeften, in zekere daartoe beitemde huifinge, zouden dienen gereed te zijn, waarvan jaarlijks ééns of tweemaal door daartoe gequalifkeerde Perfoonen de nodige vifuatie zou kunnen gefchieden: - en of niet de Herbergen meer bepaaldelijk tot inneming der Drenkelingen verbonden , en de prasmien der Maatfchappij ook bijzonderlijk voor hun behoorden beftemd te worden, die de voorgefchreven oppasfmg of verzorging der Drenkelingen hadden op zich gelieven te nemen: — welk alles Wij geenszins twijfelen, of zoude van eenen, meer algemeenen, weldadigen invloed zijn, en in de goedwilligheid onzer Landgenooten eene genoegzaame onderrteuning, ter daadelijke bewerklïelliging, ontmoeten.

ten.

Vf.

Sluiten