Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 221 )-

hevig zijn; en men heeft opgemerkt, dat'er weinig voorbeelden zijn , dat .Vrouwen in dien tijd licrven.

Zij , die het nut van het zog erkennen, en echter zelve den eenigzins moeilijken post vanZoogfter weigeren waarteuernen, behelpen zich , om alle inwendig verwijt te ontgaan, hiermede , dat zij haaren Kinderen eene goede Minne bezorgen , en dus dezelven voor alle nadeelige gevolgen behoeden. Doch, behalven dat het eenigszins wreed is, door groote belooningen eene behoeftige Vrouw tot dezen post te bewegen , en derzelver Kind aan die gevaaren bloorteftellen, voor welken zij zelve beducht zijn , zo heeft 'er tusfchen het zog van eene Moeder , en van eene voor geld gehuurde Minne, een groot onderfcheid plaats. — Het Kind moet ongetwijfeld door de moederiï.ke melk , van dezelfde vogten afgefcheiden , door welken het reeds vóór de geboorte gevoed werd, veel beter groeien. Bij eene gehuuwde Minne, integendeel , fielt men hetzelve dikwerf aan de grootfte gevaaren bloot. Hoe veele Kinderen dragen niet een ziek en zwak ligchaam om, of kwijnen, hun leeven lang, aan de ijfelijkfte gebreken, omdat eene ontaarde Moeder zich uit gemaklijkheid, of valfche begrippen, aan eenen plicht onttrok, welken zelfs de redenlooze dieren aan hunne jongen niet weigeren.

Alle deze opgetelde rampen gevoelt eene rechtfchapen Móéder zoo overtuigend, dat wij voor haar hier niets verder behoeven bijtevoegen, en voor dezulken, die echter, onder gezochte voorwendzelen, zich aan dit plichtverzuim verkiezen fchuldig te maaken, zouP 5 den

Sluiten